Jacobsladder 1981-2H E T  O T T O O T J E 

 
	 
 
Jacobsladder 1981-2 blz -1 Woubrugge 1981 Redactie: H. van der Wereld Kerkstraat 24, Hoogmade + H. Bosman, Dr. Lothlaan 4 Woubrugge Tel. 01729-8807 Jrg. 1 nr. 2, sept. 1981.

WETHOUDER G.W. VAN DER LAAN

WETHOUDER G.W. VAN DER LAAN "LID VOOR HET LEVEN" + + + + + + + + + + + + + + * Enige tijd geleden hebben wij in een bestuursvergadering besloten om wethouder G.W. van der Laan een lidmaatschap van"onze vereniging voor het leven aan te bieden. Dit naar aanleiding van wat hem op 24 februari 1980 is overkomen. Zoals bekend werd wethouder Van der Laan toen het slachtoffer van een laffe daad die hem vrijwel geheel invalide maakte . De heer Van der Laan schreef ons vanuit het Zeehospitium te Katwijk aan Zee op 26 april jongstleden onder meer het volgende: "Alhoewel u mijn reactie mogelijk.wat laat zult vinden, moet ik u toch zeggen dat ik verblijd verwonderd heb opgekeken toen ik uw schrijven met bijlage betreffende de Hoogmadese molen d.d. 3-1- 81, en nadien het boekje Otto Cornelis van Hemessen" van u mocht ontvangen. Het hierbij aangeboden gratis lidmaatschap van uw vereniging maakte mij wat verlegen en ik kan u zeggen dat u in de roos geschoten heeft. Gebeurtenissen uit het verleden betreffende onze gemeente hebben mij altijd geÔnteresseerd".

"OUD LEIMUIDEN EN RIJNSATERWOUDE"

In onze buurgemeente Leimuiden heeft een groepje inwoners onlangs de stichting "0ud-Leimuiden" opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel de geschiedenis van Leimuiden en omgeving onder de aandacht van de Leimuidenaren te brengen. Zij denkt dat te doen door onder andere publikaties in een eigen krantje. Een tweede, net zo belangrijke doelstelling is het zich inzetten voor het behoud van het karakteristieke dorpsbeeld: kerken, boerderijen en bruggen. Eťn en ander geldt ook de typische dorpsverhalen die er in Leimuiden in omloop zijn. We hebben inmiddels kontakt gelegd met onze zusterorganisatie, en voorgesteld om elkaars publicaties uit te wisselen. Vanaf deze plaats wensen wij hen veel succes toe met "Oud Leimuiden en Rijnsaterwoude ! Secretariaat: Westban 16, 2451 ZD LEIMUIDEN.
Jacobsladder 1981-2 blz -2

STRAATNAAMGEVING BATEWEG-NOORD

Vooruitlopend op reacties vanuit ons ledenbestand t.a.v. de naamgeving in het plan Bateweg-noord in Woubrugge heeft het bestuur op 15 juni j.l. een brief doen uitgaan naar het college van burgemeester en wethouders. Daarin hebben wij een zevental suggesties gedaan, die we hieronder laten volgen: Oudendijck - Zoals de polder voorkomt op kaarten uit 1615 en 1647 Esseldijck - Naar de Esseldijkse Watering Hardentoom - Naar de puinbult in de Wijde Aa, zoals die voorkomt op bovengenoemde kaarten Poldervaart - Naar Arie Klaasz. Poldervaart, die in 1757 poldermeester van de Oudendijksepolder was Wildenwerf - Volksbenaming uit de l8de eeuw van een stukje grond onder aan de dijk van de Oudendijksepolder Bovenmolen - Naar ťťn der in 1914 afgebroken molens van de Oudendijksepolder Ondermolen - Idem

SCHOUTEN EN BURGEMEESTERS VAN DE GEMEENTE HOOGMADE

Van 1817 tot 1855 was Hoogmade een zelfstandige gemeente, nadat het dorp van 1812 tot 1817 samengevoegd was geweest met de gemeente Koudekerk aan den Rijn. Gedurende het tijdvak 1817-1855 hebben vier burgemeesters aan het hoofd van de gemeente Hoogmade gestaan. In de raadsvergadering van 4 april 1817 deed Pieter van Hemeren mededeling van het feit dat hij door Gedeputeerde Staten opnieuw tot schout en tevens secretaris van Hoogmade was benoemd. Op 9 oktober 1817 kwam in de vergadering van de Hoogmadese gemeenteraad een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 4 oktober aan de orde waarin medegedeeld werd dat Zijne Majesteit bij besluit van 17 september 1817 het besluit van de Hoogmadese raad had goedgekeurd om Nicolaas Samsom te benoemen tot schout en secretaris
Jacobsladder 1981-2 blz -3 van Hoogmade. Bij dit besluit werd Pieter van Hemeren eervol ontslag verleend. Nicolaas Samsom werd op 22 april 1784 geboren en toen naar oudhollandse trant Claes genoemd. Op 21-jarige leeftijd werd hij schout te Koudekerk aan den Rijn. Gedurende de inlijving bij het keizerrijk vinden we hem als Maire (op uitdrukkelijk verzoek van de uitgeweken stadhouder waren de functionarissen in het algemeen aangebleven). Bij de herrijzing van ons land, als koninkrijk bleef hij burgemeester en secretaris van Koudekerk en Hoogmade Tevens was hij notaris. Omdat N. Samsom op 5 januari 1844 kennelijk op het punt stond om af te treden, kwam in de vergadering van deze dag een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 3 maart 1844 aan de orde betreffende een door de ambachtsheer van de heerlijkheid van Hoogmade opgestelde voordracht ter benoeming van een nieuwe burgemeester en secretaris. De ambachtsheer van Hoogmade, jhr. mr. I.R.Y. Diert_van_Melissant, zou het liefst mr. J.L. Klaverwijden uit Leiden als burgemeester van Hoogmade hebben gezien. De gemeenteraad van Hoogmade had op 22 december 1843 zijn keuze voor een nieuwe burgemeester al bepaald. Men voelde veel voor Nicolaas zoon Jacobus Baltus Samsom, die bij het gemeentebestuur als "een regtschapen, braaf, eerlijk, kundig en werkzaam mensch" bekend stond. Jacobus Baltus had vroeger al werk verricht voor de secretarieŽn van Hoogmade en Koudekerk, maar was nu in laatstgenoemde gemeente werkzaam als leerlooier. Met ingang van de vergadering van assessoren d.d. 9 januari 1844 werden de notulen ondertekend door: Klaas van Leeuwen, fungerend burgemeester, N. Samsom, secretaris. Van Leeuwen ondertekende, de notulen al enige tijd als tweede assessor, naast de handtekening van Samsom als secretaris. Vanaf 30 april 1844 werden de notulen niet meer ondertekend. Uit de tekst van deze notulen blijkt K. van Leeuwen nog steeds fungerend burgemeester te zijn. Vanaf de raadsvergadering van 24 mei 1844 werden de notulen geopend met een presentielijst. In deze vergadering en in de ook op deze datum gehouden vergaderingen van assessoren was Klaas van Leeuwen present als assessor en als fungerend burgemeester. Blijkens. de presentielijst van de raadsvergadering van 20 juni 1844 was N. Samsom (weer) aanwezig als burgemeester.
Jacobsladder 1981-2 blz -4 In deze vergadering werd een extract van Zijne Majesteit d.d. 18 mei 1844 aan de orde gesteld, waarbij tot burgemeester van Hoogmade, ter vervulling van de vacature ontstaan door het gewone aftreden op 2 januari 1844, werd benoemd de heer N. Samsom, burgemeester van Koudekerk aan den Rijn, teneinde deze betrekkingen gelijktijdig te vervullen. De burgemeester bedankte de raadsleden voor de goede gezindheid jegens hem en zijn zoon. In het bijzonder bedankte hij assessor K. van Leeuwen voor de getrouwe vervulling van zijn bijna zesmaandelijkse betrekkingen als fungerend burgemeester. Aangezien Nicolaas Samsom ook nog notaris was en men een samenvoeging van deze ambten ongewenst achtte, voerde dit tot ontkoppeling door eervol ontslag aan Nicolaas als burgemeester bij Koninklijk Besluit van 2 januari 1850. Het betrof hier een beleid van minister Thorbecke, dat een reeks van burgemeesters aanging. . Betreffende N. Samsom komt op de Staat van de Burgemeesters der Gemeenten ten Platten Lande in de Provincie Zuid-Holland, die tevens Notaris zijn de volgende aantekening voor: De Heer N. Samsom heeft de betrekking van hoofd van het Plaatselijk Bestuur dezer twee gemeenten gedurende eene lange reeks van jaren, met trouw en ijver vervuld. Hij geniet ten volle de achting der ingezetenen, die hem ook wenschen te behouden en zijne continuatie zal tot verdere bevordering van de belangen dier gemeenten strekken". Minister Thorbecke echter wilde geen afwijking van zijn beleid. Hij stelde Nicolaas Samsom voor de keus: Of eervol ontslag als burgemeester ůf dito als notaris. Nicolaas verkoos het eerste, zij het met bloedend hart. Hij overleed kort daarop, 23 augustus 1850. In de raadsvergadering van 15 januari 1850 kwam een missive van Zijne Majesteit betreffende de benoeming van Nicolaas' zoon Jacobus Baltus Samsom (geboren op 23 juni 1812) tot burgemeester en secretaris aan de orde. Een andere inwoner van de gemeente Koudekerk aan den Rijn, die de betrekking van burgemeester had begeerd voerde echter actie tegen Jacobus Baltus Samsom bij de koning en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Thorbecke, die wilde breken met de te veel aan de regententijd,
Jacobsladder 1981-2 blz -5 met zijn vererving van publieke ambten herinnerende opvolging van vader door zoon, besloot op zijn besluit terug te komen, hoewel de commissaris des konings de actie veroordeelde en niet tot ontslag van de zittende burgemeester adviseerde. Er kwam een Koninklijk Besluit van eervol ontslag en in 1852 werd J.B. Samsom uit zijn ambt ontheven. Een niet-ingezetene, Pieter van Schravendijk, werd 14 maart 1852 tot burgemeester van Hoogmade benoemd. Toen deze enige maanden later op de nominatie stond om benoemd te worden, werd een verzoekschrift tot minister Thorbecke gericht om J.B. Samsom in het ambt van burgemeester te herstellen. Eerder nog, toen men te Koudekerk aan den Rijn had vernomen van diens komend ontslag, hadden raadsleden met een grote groep ingezetenen zich in een uitvoerig verzoekschrift tot de koning gewend om Samsom in zijn ambt te laten. Deze werd in dat verzoekschrift geprezen om zijn optreden en de verzoekers beklaagden zich, dat "Den Haag" geheel buiten enig overleg met de raad had gehandeld. Hoe progressief-liberaal Thorbecke ook voor die tijd geweest moge zijn, voor een (elegant onder woorden gebracht) verwijt en verlangen als dit stond hij niet open. Jacobus Baltus Samsom heeft nog geleefd tot 7 juni 1885. Tot de raadsvergadering van 8 maart 1852 werden de notulen als volgt ondertekend: J.B. Samsom ter ordonnantie van dezelve H. v.d. Meer, l.s. Vanaf de vergadering van 22 maart 1852 werden de notulen als volgt ondertekend: H. v.d. Meer, l.b. ter ordonnantie van dezelve J.B. Samsom, secretaris. Pieter van Schravendijk werd op 28 mei 1806 te Rijnsaterwoude geboren en werd daar op 1 juni gedoopt. Op 12 april 1852 werd Van Schravendijk benoemd tot burgemeester van Woubrugge. Sinds 16 juni 1852 werden de Hoogmadese raadsnotulen op de volgende wijze ondertekend: De burgemeester, P.van Schravendijk De secretaris, J.B. Samsom
Jacobsladder 1981-2 blz -6 Tijdens het burgemeesterschap van P. van Schravendijk kwam in 1855 de samenvoeging van Hoogmade met Woubrugge tot stand. Van Schravendijk bleef burgemeester van de "nieuwe" gemeente Woubrugge tot aan zijn dood op 23 juli 1869. Hans van der Wereld N.B. Met dank aan mr.dr. R.H. Samsom te Alphen aan den Rijn en W.H. Molenkamp te Woubrugge voor het verstrekken van enige inlichtingen.

KRONIEK 1980

KORTE KRONIEK VAN WOUBRUGGE EN HOOGMADE 1980 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 8 januari - Het voortbestaan van scheepswerf De Dageraad te Woubrugge is weer voor enige tijd verzekerd. Er komt een order binnen voor de bouw van twee boomkorschepen, die de veertig man personeel van de uit 1847 daterende werf voorlopig weer voor anderhalf jaar van werk voorziet. - In Woubrugge wordt volop gewerkt aan de reconstructie van de uit 1953 daterende brug over de Woudwetering. De brug voldoet niet meer aan het grote verkeersaanbod dat gebruik maakt van de tertiaire weg nummer 20. - Woubrugge is weer het eerste dorp in de Rijnstreek waar de ijsbaan open gaat. In het seizoen 1978-1979 lukte het Woubrugge ook al tweemaal om als eerste dorp in de regio de poorten van de ijsbaan voor de schaatsliefhebbers open te stellen. - Jachtwerf B. van Wijk in Woubrugge bestaat een halve eeuw. Ter gelegenheid van dit jubileum bouwt men naar een model uit 1834 een ijszeiler. - Het Woubrugse PvdA-raadslid L. Vos wil schorsing van gemeentesecretaris H.J. Hoogenboom, daar deze volgens de heer Vos niet optimaal functioneert. De socialist brengt zijn motie ter tafel naar aanleiding van
Jacobsladder 1981-2 blz -7 problemen tussen de Woubrugse ambtenaren onderling, waardoor het gehele functioneren van de secretarie in Woubrugge ter discussie staat. 24 februari - - De Woubrugse wethouder G. van der Laan (54) wordt in de onmiddellijke nabijheid van zijn woning te Hoogmade door onbekenden neergeschoten. Het motief voor deze laffe daad blijft vooralsnog onbekend. 29 maart - Zangvereniging De Lofstem in Woubrugge bestaat vijfenzeventig jaar. 23 april - Na een ingrijpende verbouwing is de precies honderd jaar oude woning van de hoofdonderwijzer van de katholieke lagere school in Hoogmade weer voor bewoning gereed. 1 mei - Ds. H. van Vliet neemt afscheid als predikant van de Nederlands Hťrvormde Gemeente in Hoogmade. 14 mei - Het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente in Hoogmade bestaat tweehonderdvijftig jaar. Ter gelegenheid van dit feit verschijnt er een boek over de historie van dit gebouw. De netto-opbrengst daarvan komt ten goede aan het restauratiefonds. 19 juni - De sinds 18 juli 1978 in bedrijf zijnde waterzuiveringsinstallatie in de Hoogmadese Polder is tijdens een open dag voor iedereen toegankelijk. De installatie kan per dag 10.000 m3 afvalwater verwerken. 2 augustus - Voor het overzetveer over het Paddegat tussen Woubrugge en de Zuidhoek van Roelofarendsveen, wordt een motorboot in gebruik genomen. Veerman H. Hoogenboom hoeft voortaan niet meer te roeien. 4 september - Gedeputeerde F.A. Diepenhorst opent het nieuwe fietspad tussen Hoogmade en Woubrugge. Tevens neemt hij officieel een veetunnel die onder de tertiaire weg 20 doorloopt in gebruik. 21 september - Ds. J. van den Hoek (68) uit Buurmalsen bevestigd als nieuwe predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente in Hoogmade. - Het Ministerie van CRM laat het gemeentebestuur van Woubrugge weten dat twee subsidies voor restauratieaanvragen voorlopig niet
Jacobsladder 1981-2 blz -8 gehonoreerd kunnen worden. Het betreft de restauratie van de kap van de Nederlands Hervormde kerk en de uit 1613 daterende boerderij aan de Voorofsepolderkade, beiden in Hoogmade. 7 oktober - De gemeente Woubrugge is tegen de komst van een jachthaven voor zo'n zeshonderd boten langs de Does tussen Hoogmade en de jachthaven van Leiderdorp. Een grotere drukte op de nu nog rustige Wijde Aa en de Does ziet de gemeente niet zitten, ook al vanwege de kwetsbaarheid van de zuidelijke oevers van de Wijde Aa en de polders ten zuiden van de Does. 31 oktober - Opperwachtmeester F. Meulbroek neemt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van het Woubrugse politiekorps. 2 november - Ds. J. Koelewijn, afkomstig uit Brakel, wordt in Woubrugge bevestigd als nieuwe predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente. Hij vult daarmee een vacature op, die ongeveer twee jaar heeft geduurd. 12 november - De 92-jarige zuster Maria Niceta ( Maria Theodora van Wieringen) viert in Hoogmade haar zeventigjarig kloosterjubileum als Franciscanes 20 november - De gemeenteraad van Woubrugge besluit om een gedeelte van het bestemmingsplan Hoogmade de naam "Cornelis Spronghplantsoen" te geven. Sprongh was van 1692 tot 1706 ambachtsheer van Hoogmade. 24 november - H.W. Romijn geÔnstalleerd als postcommandant van de Rijkspolitie in Woubrugge. 5 december - De kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente van Hoogmade is teleurgesteld over het feit dat een aanvrage om subsidie is afgewezen door CRM. Er is f 350.000,- nodig om het dak te vernieuwen. Te zijner tijd zal opnieuw een verzoek om financiŽle hulp worden gedaan. De Commissie FinanciŽn adviseert om de f 120.000,- die Woubrugge over heeft ten goede te laten komen van de sport. Daarvan
Jacobsladder 1981-2 blz -9 zullen de gekochte weilanden omgetoverd worden tot echte voetbalvelden. De velden zullen in gebruik worden genomen door de Woubrugse voetbalvereniging. De gemeenteraad moet nog accoord gaan het voorstel. - Er blijkt toch nog een kans te zijn op een rondweg om Hoogmade. Die zou dan in 1983 worden gerealiseerd. Deze weg is hard nodig om de Kerkstraat in Hoogmade te ontlasten van de dagelijkse verkeersstroom. 21 december - De uit Hoogmade afkomstige G.F.J. Kapteijn herdenkt in Huize "Bijdorp te Voorschoten het feit dat hij vůůr vijfentwintig jaar in Haarlem tot priester werd gewijd. 22 december - De VVD afd. Woubrugge verwijt de provincie Zuid-Holland van wanbeleid. Als het provinciaal bestuur zich met de Kiltunnel (Dordrecht) een financieel debacle op de hals heeft gehaald kunnen de verantwoordelijke bestuurders beter uit hun beleid de conclusie trekken dat ze dienen op te stappen. Het mag niet betekenen dat daardoor het hele beleid wordt ontwricht en de aanleg van de rondweg om Hoogmade uit de plannen worden geschrapt. - De gemeente Woubrugge is voorlopig niet bereid mee te werken aan een mogelijke verbreding van de provinciale weg Alphen aan den Rijn-Leimuiden (Herenweg) voor wat betreft het gedeelte tussen Alphen aan den Rijn en de weg Ter Aar-Woubrugge (kruisweg). Die verbreding mag in elk geval niet doorgaan voordat de omleidingsweg om Hoogmade is aangelegd.

HERDRUK "DE COPE"!!

EINDELIJK EEN - BETAALBARE - HERUITGAVE VAN DIT GEZOCHTE STANDAARDWERK Tussen de Hollandse geest en het Utrechtse zand strekt zich in westelijk Nederland de Hollands-Utrechtse laagvlakte uit. Dit enige honderden vierkante kilometers beslaande gebied, dat voor het overgrote deel uit veen en klei op veen bestaat,
Jacobsladder 1981-2 blz -10 is in de loop van de middeleeuwen etappegewijs voor bewoning ontgonnen. De auteur behandelde in zijn in 1955 verschenen studie verschillende onderwerpen. Allereerst de vormgeving van de samenlevingsstructuur van het nieuwe land in al zijn aspecten. Dan de chronologie van het gehele gebeuren. Vervolgens de staatkundige betekenis van de verhoudingsgewijs enorme vergroting van de bewoonde cultuurgrond, die de Grote Ontginning met zich bracht. Een diepgaand, systematisch bronnenonderzoek, gepaard gaand met een nauwkeurige verkenning van het huidige en vroegere kaart beeld, voerde tot verrassende ontdekkingen. Zo bleek dat aan de openleggingen van de wildernis altijd een overeenkomst vooraf ging, een cope , waarbij steeds ook vragen van incorporatie in rechts- en staats≠orde zijn geweest. Tevens ontdekte de auteur, dat in de verkaveling veel meer algemene systematiek is te vinden dan tot dusver werd aangenomen. Daaruit putte hij mede het bewijs, dat de stelselmatige ontginningen reeds in de vroege lle eeuw een aanvang moeten hebben genomen. Deze bevinding voerde tot belangwekkende beschouwingen over de oudste geschiedenis van Holland en over de grond≠slagen van ons latere staatsbestel. Ook wat de toenmalige rechtsverhoudingen betreft voer≠den de bronnen Van der Linden ,tot originele gezichts≠punten. De wetenschap is sedertdien niet stil blijven staan. Daarbij bleven echter de hoofdgedachten van de auteur - nu hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam - tot op vandaag een centrale rol spelen. Het begrip cope, waaraan nog vele plaatsnamen zoals Boskoop, Nieuwkoop, Reyerskoop, de herinnering levendig houden, is inmiddels volledig ingeburgerd. Een ieder die zich hetzij in het algemeen hetzij voor een afzonderlijke streek of nederzetting met de oorsprong van de samenleving in Westelijk Nederland bezighoudt, dient nog altijd in eerste instantie bij deze studie te rade te gaan. Steeds breder ook wordt langzamerhand beseft hoe hier een nieuw samenlevingstype van territoriaal gegaran≠deerde vrijheid onder erkend gezag, z'n bakermat had en zich van daaruit over andere delen van de Nederlanden
Jacobsladder 1981-2 blz -11 en ver tot in Duitsland verspreidde. In een tijdsgewricht van voortgaande machtige dijkbouw en inpolderingen is het bij uitstek intrigerend er kennis van te nemen hoe onze verre voorouders reeds op systematische en grootscheep≠se wijze hun bewoonbare wereld verruimden. ( De Cope, door H. van der Linden, prijs f 65.-, ISBN 90 6469 601 2, Uitg: Canaletto, Alphen aan den Rijn).

O U D L E I D E P R I J S

Op de jaarvergadering van 3 maart j.l. heeft het bestuur mededeling gedaan over de ingestelde Oud Leiden prijs . Hieronder volgen de belangrijkste gegevens. Het hele reglement zal in het Leids Jaarboekje 1981 worden opgenomen. Ter bevordering van de kennis van de geschiedenis van Lei≠den en omstreken zal door de Vereniging Oud Leiden een "OUD LEIDEN PRIJS" WORDEN UITGELOOFD, BESTAANDE UIT EEN BEDRAG VAN f. 500, - ALSMEDE EEN OORKONDE. DEZE PRIJS ZAL WORDEN UITGELOOFD VOOR EEN OORSPRONKELIJKE EN NOG NIET UITGEGEVEN STUDIE - bij voorkeur op basis van bronnenmateriaal ≠BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS VAN LEIDEN EN OM≠STREKEN. Deze tweejaarlijkse prijs zal voor de eerste maal in 1982 worden uitgeloofd en op de jaarvergadering worden uitge≠reikt. Inzendingen dienen vůůr 1 januari 1982 bij de jury te worden ingeleverd p.a. Plantsoen 75, 2311 KK LEIDEN. Inzendingen dienen met de schrijfmachine te zijn vervaar≠digd en anoniem te worden ingestuurd; een op de tekst aangegeven motto dient herhaald te worden op een gesloten enveloppe waarin de naam en het adres van de inzender zijn vermeld. De inzendingen dienen minimaal 4000 en maximaal 8000 woorden groot te zijn, bijvoegingen van illustraties worden op prijs gesteld. Het bestuur draagt er zorg voor dat alle mogelijkheden worden aangewend om het bekroonde artikel te doen publiceren, hetzij in het Leids Jaarboekje, hetzij elders. Inzending, va.n een bijdrage houdt in dat de schrijver accoord gaat met publicatie in het Leids Jaar≠boekje. Bestuur en jury zijn over de beoordeling van de
Jacobsladder 1981-2 blz -12 inzendingen voor bekroning in aanmerking komt of indien het bestuur zich niet zou kunnen verenigen met de voordracht van de jury wordt de prijs niet toegekend. De inzending staat open voor iedereen d.w.z. ook voor diegenen die geen lid van de vereniging Oud Leiden zijn.

INHOUD

blz. Wethouder G. W. van der Laan "lid voor het leven"....1 Oud Leimuiden en Rijnsaterwoude......................1 Straatnaamgeving Bateweg-Noord.......................2 Schouten en burgemeesters van de gemeente Hoogmade door Hans van der Wereld................2 - 6 Korte kroniek van Woubrugge en Hoogmade 1980.....6 - 9 Herdruk De Cope ...............................9 - 11 Oud-Leiden prijs...............................11 - 12